બર્નર

  • burner

    બર્નર

    બોઈલર બર્નર બોઇલર બર્નરનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યું છે, બોઈલર બર્નર ઇંધણ અને ગેસ બોઈલર એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ સહાયક સહાયક ઉપકરણ છે, બોઈલર બર્નર મુખ્યત્વે ફ્યુઅલ બર્નર અને ગેસ બર્નર અને ડ્યુઅલ ફ્યુઅલ બર્નરમાં વહેંચાયેલું છે, જેમાં બળતણ બર્નરને પ્રકાશ ઓઇલ બર્નરમાં વહેંચી શકાય છે ભારે તેલ બર્નર, હળવા તેલ મુખ્યત્વે ડીઝલનો સંદર્ભ આપે છે, ભારે તેલ તેલના નિષ્કર્ષણ ગેસોલીનનો સંદર્ભ આપે છે, બાકીના ભારે તેલ પછી ડીઝલ તેલ; ગેસ બર્નરને કુદરતી ગેસ બર્નર, સિટી ગેસ બર્નર, એલપીજી બર્નર અને બાયોગેસ બર્નરમાં વહેંચી શકાય છે.